Tài liệu học mảng (Array) trong Java
Java cung cấp cấu trúc dữ liệu, mảng, lưu trữ một bộ sưu tập tuần tự kích thước cố định của các phần tử cùng loại. Mảng trong Java là một đối tượng chứa giá trị …