Đa ngôn ngữ trong Android
Một ứng dụng hay là ứng dụng có đa ngôn ngữ. Tức là ngoài ngôn ngữ mặc đinh, khi người dùng thay đổi ngôn ngữ máy thì ngôn ngữ của ứng dụng cũng thay đổi theo. …