Đóng gói trong java – Encapsulation
Đóng gói trong java – Encapsulation Đóng gói trong java là tính ẩn giấu thuộc tính và phương thức của đối tượng, để cho bên ngoài tương tác với giá trị của các thuộc tính thì …