Menu trong Android
Menu là control rất được hay sử dụng trong Android. Có 3 loại menu đó là OptionMenu, ContextMenu và PopupMenu. Mình sẽ giới thiệu lần lượt từng loại cho các bạn. Các bạn cùng theo dõi …