SharedPreferences trong Android
Trong lập trình Android, có nhiều ứng dụng yêu cầu cần lưu lại trạng thái, ví dụ trạng thái đăng nhập, trạng thái dữ liệu…Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng SharedPreferences …